Luteranin numer 1

Jerzy Samiec

Jerzy Samiec, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, opowiada o stosunku luteranów do związków homoseksualnych, służby kobiet i lustracji oraz duchowej ofercie, jaką jego Kościół ma dla Polaków.

CHN: Czym Kościół luterański w Polsce różni się od innych Kościołów luterańskich w Europie?

Trzeba pamiętać, że każdy z Kościołów jest niezależny, choć jesteśmy zrzeszeni w Światowej Federacji Luterańskiej. To jednak nie powoduje, że we wszystkich sprawach jesteśmy jednomyślni. Jeśli spojrzymy na polski Kościół luterański przez pryzmat spraw, o których głośno jest w mediach, to my akurat nie błogosławimy związków homoseksualnych  i nie dopuszczamy, aby osoby homoseksualne mogły być duchownymi.

_ Są na świecie Kościoły luterańskie, które postępują odwrotnie. Np. w Szwecji pani biskup Ewa Brunne jest zdeklarowaną lesbijką, która żyje w związku z panią pastor Gunillą Linden. Razem wychowują syna i razem służą Kościołowi.

Kościół w Skandynawii nie jest w tych sprawach jednomyślny. A Kościół luterański w Polsce – powtórzę – jest niezależny od szwedzkiego i ma odmienne zdanie we wspomnianych kwestiach.

_ Dlaczego?

Inaczej odczytujemy Biblię. Troszczymy się duszpastersko o osoby homoseksualne, ale do bycia pastorem nie wystarczy chęć zainteresowanego. Kościół musi rozpoznać, czy osoba, która chce zostać pastorem, została rzeczywiście przez Boga powołana. Nie znajdujemy w Biblii przyzwolenia dla ordynacji osób homoseksualnych.

_ Dla kobiet pastorów też?

A to inna sprawa. Ordynujemy kobiety na diakonów. Do prezbiteratu, czyli bycia księdzem, pastorem oraz biskupstwa dopuszczamy tylko mężczyzn. Ale tu zdania są podzielone. Po trzyletniej dyskusji w głosowaniu decydującym o dopuszczeniu kobiet do prezbiteratu, synod podjął decyzję o nie ordynowaniu kobiet.

_ Sprawa wróci?

Pewnie tak, bo komisja teologiczna stwierdziła, że nie widzi przeszkód biblijnych i teologicznych w ordynowaniu kobiet. Przeszkody istnieją w sferze ekonomicznej, społecznej, kulturowej i ekumenicznej. Nie chcemy fundować Kościołowi sporów i niepokojów w poszczególnych parafiach oraz w ich relacjach z innymi parafiami i Kościołami.

_ Z czasem jednak, zwłaszcza w dużych miastach, niepokoju społecznego związanego z możliwą służbą pastorską kobiet będzie coraz mniej.

Pozostaną sprawy urlopów macierzyńskich, wychowawczych. Nasi duchowni mają rezydować w parafii. Mogą ją opuszczać na 24 godziny. Są finansowani przez wiernych, którzy oczekują od nich dyspozycyjności. Mają też określony typ ubezpieczenia społecznego. W wypadku kobiet trzeba byłoby znaleźć inne rozwiązania.

_ Są to raczej problemy natury technicznej.

Ale niekiedy tego rodzaju trudności bywają istotne przy podejmowaniu decyzji. 

_ Skąd bierze się ta odmienność polskiego Kościoła w stosunku do innych Kościołów luterańskich w Europie ?

Reformacja sprawiła, że każdy dostał Biblię do ręki i może ją razem ze swoim Kościołem odczytywać. W Polsce zawsze duże wpływy miały dwa nurty protestantyzmu: ortodoksyjny i pietystyczny. Oba były bardzo konserwatywne, w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli chciały zachowywać i pielęgnować biblijną pobożność.

_ Może jednak zmieniające się otoczenie zmieni ten dotychczasowy sposób odczytywania Biblii?

Gdybym powiedział, że się tego nie obawiam, nie byłoby to prawdą. Boję się. Ja sam nie potrafiłbym się odnaleźć w Kościele, w którym pojawiłoby się przyzwolenie dla błogosławienia związków homoseksualnych czy ordynacji homoseksualistów na urząd pastora.

_ Polscy luteranie zaznaczyli swoją odmienność w stosunku do wielu Kościołów w naszym kraju w sprawach lustracji.

Chcemy to zrobić rzetelnie, choć zdajemy sobie sprawę, że spotyka się to i wewnątrz Kościoła, i na zewnątrz z różnym odbiorem. Dla radykalnych zwolenników lustracji nasze działania są zbyt zachowawcze, a dla przeciwników nadgorliwe. Powołaliśmy pięć lat temu komisję historyczną. Komisja ta przegląda różne dokumenty, w tym teczki z IPN. Ale sprawa nie jest łatwa, bo próbujemy wydobyć prawdę ze źródeł o różnej wiarygodności. Komisja pewnie wyda, gdzieś za dwa lata, szersze opracowanie na temat inwigilowania Kościoła przez SB. Wtedy będziemy mieli pełniejszy obraz. To nie wyklucza oczywiście reagowania na bieżąco. Jeśli członkowie komisji trafiają na ślad ewidentnej współpracy duchownych z aparatem bezpieczeństwa w PRL, to sygnalizują taki fakt poprzez Kolegium Komisji Kościołowi.

_ A Kościół podejmuje decyzję. Np. pozbawia urzędu biskupa.

W tym wypadku bardzo długo i gruntownie badaliśmy sprawę. Decyzja Synodu zapadła po wielogodzinnych obradach. Biskup został skierowany na wcześniejszą emeryturę, czyli skrócono mu o rok kadencję. Nie został jednak pozbawiony urzędu. Procedura wyłaniania nowego Biskupa przebiegała w normalnym trybie.

_ Co ważnego ma do zaoferowania Polakom Kościół luterański?

W naszym Kościele mamy około 300 parafii i foliałów, czyli miejsc, w których odbywają się nabożeństwa, ale nie ma stałego duchownego. Ponad 170 duchownych służy 70 tysiącom wiernych. Są rejony w Polsce, gdzie stanowimy, jak np. na Śląsku Cieszyńskim, większość. Jesteśmy wspólnotą wyrastającą z Reformacji. Mamy więc do zaoferowania tradycję osobistego czytania Biblii, wyboru Chrystusa jako jedynego pośrednika w zbawieniu, które możliwe jest z łaski, czyli za darmo, bez zasług człowieka, i tradycję oddawania chwały tylko Bogu, w dodatku w pięknej liturgii.

_ Spokojnej.

Tak, nasze nabożeństwa różnią się od zielonoświątkowych. Ale są przecież ludzie, którzy wolą ten rodzaj pobożności, nieco bardziej uporządkowany, z bardzo solidnymi, biblijnymi kazaniami. Organizujemy różnego rodzaju ewangelizacje, obozy dla dzieci i młodzieży, mamy diakonie, które działają na polu charytatywnym: m.in. prowadzimy domy opieki, dom dziecka, pomagamy potrzebującym.

_ Jak sobie Ksiądz Biskup wyobraża dalszy rozwój Kościoła luterańskiego w Polsce?

Po pierwsze, musimy dbać o te osoby, które już są w naszym Kościele. Zwłaszcza, gdy zawierają małżeństwa mieszane z członkami innych Kościołów. Chcemy, by ich dzieci były ochrzczone w naszym Kościele. Chcemy, by rodziny wzrastały w naszych parafiach. Dlatego prowadzimy intensywną pracę duszpasterską.

_ A co z pozyskiwaniem nowych wiernych?

Chcemy ewangelizować jakością życia rodzinnego, etyką pracy, solidnością, przyznawaniem się do Jezusa. Chcemy dać dojrzałe świadectwo wiary. Jeśli ktoś pomyśli – chcę być taki, jak oni – to nic nie stoi na przeszkodzie, aby do nas przyszedł. Chcemy docierać z Ewangelią do Polaków, chcemy ją głosić. Co roku nasz Kościół powiększa się o około 250 nowych, dorosłych osób. Powoli wzrastamy. __