Co Kościoły mówią o rozwodach?

Dariusz Miazek

Żaden z chrześcijańskich Kościołów nie popiera rozwodów. Niektóre nawet nie przyjmują ich do wiadomości. Co jednak w sytuacji, gdy małżeństwo po prostu się rozpada? Czy Kościoły mogą pozwolić rozwiedzionym na wejście w kolejny związek?

Żadna z chrześcijańskich denominacji nie podchodzi do możliwości rozwodu entuzjastycznie. Rozpad małżeństwa wypacza Boży porządek i przynosi ludziom cierpienie. Jest przecięciem szczególnej więzi. Boli jak rozrywanie na dwie części jednego ciała.

Pod względem ewentualnych konsekwencji wobec rozwodników – a dokładniej tego, czy mogą oni wstąpić w kolejny związek – chrześcijańskie Kościoły przyjmują jednak już różne postawy.

Postawa pierwsza: 
rozwód nigdy nie daje 
wolności do zawarcia 
kolejnego związku

W tej grupie mieszczą się wszystkie Kościoły, które małżeństwo uznają za coś bez wyjątków nierozerwalnego. Tak uważa np. Kościół katolicki. Rozwód nie jest więc uznawany za koniec związku między dwojgiem ludzi, a jedynie za wejście w przeciągający się kryzys. Nie może być więc mowy o usankcjonowaniu kolejnego małżeństwa. Pożycie w nim byłoby grzechem.
Z kolei niektóre zbory protestanckie, choć przyjmują fakt rozwodu do wiadomości, stoją jednak twardo na stanowisku, że nigdy nie uprawnia on do wejścia w kolejny związek. Choć nie mówią o tym wprost, wydaje się, że myśl o nierozerwalności małżeństwa bez żadnych wyjątków jest im bardzo bliska. Osoby, które po rozwodzie wstępują w nowy związek, są z tych zborów wykluczane. Uważa się, że weszły w stan trwałego grzechu.

Ta postawa opiera się na restrykcyjnej interpretacji fragmentów z Mk 10,11-12 i Łk 16,18: „każdy, kto opuszcza żoną swoją, a pojmuje inną, cudzołoży, a kto opuszczoną przez męża poślubia, cudzołoży”. Nie ma wyjątków. Co w takim razie z klauzulą Pawłową i Mateuszową, czyli wskazanymi przez Boże Słowo przypadkami, które uzasadniałyby rozwód? Według zwolenników restrykcyjnego podejścia wspomniane klauzule pozwalają ludziom na rozstanie, ale nie na wejście w nowy związek. Bo niezależnie od przyczyn rozpadu poprzedniego byłby on cudzołóstwem.

Ten nurt myślenia o rozwodach pociąga swoim idealizmem i konsekwencją. Bywa jednak, że teoria rozmija się z praktyką. Kościoły przyjmujące radykalną interpretację nierozerwalności,  stwarzają wiernym możliwość do zawarcia nowego związku. Tak dzieje się np. w  Kościele katolickim, gdzie z licznych powodów można doprowadzić do stwierdzenia, że małżeństwa nigdy nie było. Skoro tak, to nic nie przeszkadza zawrzeć nowego związku. Ślub zdaniem Kościoła był nieważny, bo po stronie narzeczonych wystąpiły istotne przeszkody. Rocznie do katolickich sądów kościelnych w Polsce wpływa ponad 10 tys. wniosków z prośbą o uznanie małżeństwa za nigdy nieistniejące. Lista powodów jest długa, ale najczęściej małżonkowie powołują się na niezdolność psychiczną partnera do utworzenia rodziny i podjęcia obowiązków małżeńskich. Ta furtka jest coraz powszechniej wykorzystywana, szczególnie w Polsce, na co z niepokojem zwrócił uwagę sam papież. Uznanie małżeństwa za niebyłe nagminnie nazywane jest po prostu kościelnym rozwodem, a uzasadnienia wyroków kanonicznych coraz częściej brzmią jak sądowe orzeczenia o niezgodności charakterów.

W zborach protestanckich także istnieją furtki do zawarcia ponownego małżeństwa przez rozwiedzionych. Mimo zakazu w rodzimym zborze, w innym  można uzyskać zgodę na zawarcie ponownego małżeństwa. Wiąże się to jednak zwykle z koniecznością zmiany społeczności. Pastorzy, którzy podjęli decyzję o wykluczeniu osoby ze zboru ze względu na jej wejście w ponowny związek małżeński, są rozczarowani, gdy słyszą, że została ona przyjęta wraz ze swoim małżonkiem w innej wspólnocie. Sami jednak, w odwrotnej sytuacji, często przyjmują odrzucone przez inne zbory osoby, argumentując, że nie wolno skreślać człowieka, skoro sam Bóg tego nie robi.

Postawa druga: 
rozwód w niektórych 
sytuacjach daje 
wolność do zawarcia 
kolejnego związku

W tej grupie mieszczą się Kościoły, które w pewnych sytuacjach dopuszczają możliwość wejścia przez rozwodników w kolejny związek małżeński. Sytuacje te są jednak ściśle określone i mają swoje uzasadnienie w Biblii. W innych przypadkach rozwód, podobnie jak w nurcie radykalnym, wiąże się z koniecznością zachowania przez rozwiedzionych stanu wolnego. 

O jakich sytuacjach mowa? Chodzi głównie o te przypadki, gdy rozwód nastąpił z powodu przeciągającej się niemoralności małżonka. Na podstawie słów Jezusa z tzw. klauzuli Mateuszowej: „Ktokolwiek by odprawił żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa, i poślubił inną, cudzołoży”. Zwolennicy tego podejścia argumentują, że wszeteczeństwo, czyli trwała zdrada fizyczna ze strony jednego partnera, daje wolność drugiemu do rozwodu i wejścia w kolejny związek. Na takim stanowisku stoi np. Kościół prawosławny, którego duchowni, po dojściu do wniosku, że w zniszczonym i właściwie nieistniejącym małżeństwie dobro chrześcijanina jest zagrożone, mogą dokonać aktu tzw. „zdjęcia błogosławieństwa”. To rodzaj „kościelnego rozwodu” z prawem do powtórnego małżeństwa dla jednego lub obojga małżonków. Co ciekawe, Kościół prawosławny zezwala swoim wiernym na zawarcie co najwyżej trzech małżeństw. Po przekroczeniu tej liczby, niezależnie od przyczyn rozpadu kolejnych związków, chrześcijanin musi pozostać w stanie wolnym.

Innym przypadkiem, w którym rozwód może dawać wolność do zawarcia kolejnego małżeństwa, jest dążenie do rozstania przez niewierzącego partnera. Podstawą biblijną jest tu fragment z I Listu do Koryntian, w którym Paweł pisze: „A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie; w takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg”.

Trzecią sytuacją, wymienianą przez niektóre nowe Kościoły protestanckie, jest nawrócenie po rozwodzie. Skoro wierzący rozpoczyna życie jako nowe stworzenie w Chrystusie, to zaczyna wszystko od początku, ma czyste konto. W II Liście do Koryntian (5, 17) czytamy, że: „stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe”. Skoro tak, to rozwód, który nastąpił przed nawróceniem, po „nowym narodzeniu” nie odbiera wolności do wejścia w kolejny związek, już z wierzącym małżonkiem. To podejście bliskie jest wspólnotom, których doktryna oparta jest właśnie na nauce o „nowym narodzeniu”. Zalicza się do nich wiele Kościołów charyzmatycznych.

Postawa trzecia: 
rozwód zawsze 
oznacza wolność 
do zawarcia 
kolejnego związku

Ostatni nurt mówi o Bożej miłości i łasce. W przypadku rozpadu małżeństwa Kościoły prezentujące tę grupę poglądów nie biorą na siebie ciężaru decydowania, kto zgrzeszył i czy należy go z tego powodu napomnieć lub wykluczyć. Sprawa rozwodu i wejścia w kolejny związek pozostaje między Bogiem a samymi zainteresowanymi. Kościół jest raczej od tego, żeby wspierać istniejące małżeństwa, a nie rozliczać te, które już się rozpadły. Na takim stanowisku stoi część historycznych wspólnot protestanckich oraz spora część Kościołów ewangelicznych w USA. Doprowadzenie do rozwodu może być grzechem. Ale nie jest to grzech nie do przebaczenia. Wymaga pokuty, ale nie zamyka drogi do łaski.

Ten nurt oceniany jest skrajnie odmiennie. Jedni krytykują go za wycofywanie się, za bierność, nawet za dopuszczanie do niemoralności. Inni chwalą za odwagę zawierzenia Bogu i za radykalne zdanie się na Jego łaskę, która ma moc prostowania najbardziej poplątanych ludzkich ścieżek.

Takie podejście kłóci się jednak z ludzkim pojmowaniem sprawiedliwości. Jeśli jeden z małżonków został porzucony, zdradzony, jeśli cierpi, to czy Kościół nie powinien stanąć w jego obronie? Przeciwnicy tego nurtu wskazują, że w istocie zapomniane zostają słowa Jezusa: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” – oraz że taka postawa Kościołów prowadzi do fali rozwodów wśród chrześcijan i zawierania przez nich powtórnych małżeństw nawet po kilka razy. Zwolennicy odpowiadają, że misją Kościoła jest przebaczanie skruszonym grzesznikom. Konsekwencje i tak wyciąga wobec nich życie. __

Autor wykorzystał argumenty przytaczane w artykułach teologów prawosławnych, katolickich oraz protestanckich, w tym m.in. zawarte na blogu Mateusza Wicharego.

 


Naczelna Rada Kościoła 
Zielonoświątkowego w Polsce o rozwodach:


Rozwód zawsze jest złem. (Ml 2,13-16; Mt 19,8; Mk 10,9).
• 
Uznaje się dopuszczalność rozwodu jako mniejszego zła w przypadkach szczególnych przedstawionych w Nowym Testamencie: 
– klauzula Mateuszowa (5,32; 19,9), 
– obie klauzule Pawłowe (1Kor 7,11.15).
• 
Powtórne małżeństwo, jako mniejsze zło, jest możliwe, gdy rozwód nastąpił w wyniku wszeteczeństwa lub z inicjatywy strony niewierzącej. Odnosi się to także do osób rozwiedzionych z innych przyczyn niż wyżej wymienione, jeżeli rozwód miał miejsce przed ich nawróceniem. Jednak w każdym przypadku kwestia powtórnego małżeństwa powinna być rozpatrywana indywidualnie. W związku z tym nie należy wymagać od pastora spełnienia posługi ślubnej, jeśli zakłóca to spokój jego sumienia. (Mt 5,32; 19,9; 1Kor 7.15; 2Kor 5,17).